Villkor för butik

Genom registrering av ny Butik hos Snabborder.se godkänns avtalet avseende de tjänster som anges nedan i stycke ”Om tjänsten” och har ingåtts mellan Leanbyte AB för Snabborder och den registrerande Butiken. Dessa benämns gemensamt ”Parterna” och var och en som ”Part”.

Om tjänsten

Snabborder erbjuder en tjänst för att registrera ordrar i ett kopplat ekonomisystem, denna tjänst benämns "Butiken". Ordrar skapas genom att varor och tjänster som finns tillgängliga i användarens ekonomisystem presenteras och kopplas till en beställning som tillsammans med kunduppgifter registreras som order i kopplat ekonomisystem.

Avtalsdokumentation

Avtalet består av denna sammanfattande sida samt nedan listade undersidor (gemensamt benämnda ”Avtalet”):

Avtalets omfattning

Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna och därtill vid var tid hörande kringtjänster till Kunden till de priser och på de villkor som anges i Avtalet. 

Avtalstid

Avtalet träder i kraft vid registrering av ny butik och gäller till dess att butiken avslutas.