Användarvillkor

 1. Inledning

  1. Snabborder.se erbjuder en tjänst där återförsäljare ("Butik") tillhandahåller varor och tjänster till sina kunder ("Användarkonto"). Är en användare ansluten till flera butiker har användaren ett Användarkonto per Butik.

  2. Dessa villkor (”Användarvillkor”) avser användande av Användarkonto hos en Butik på Snabborder.se, Genom att skapa ett användarkonto godkänner du nedanstående Användarvillkor. Snabborder.se tillhandahålls av Leanbyte AB, org.nr 559070-3111.

 2. Användning av Användarkonto

  1. Användarkonto används för att att registrera ordrar hos en Butik ansluten till Snabborder.

  2. Du får inte registrera användarkonto med felaktig identitet.Du är skyldig att hålla din profil uppdaterad med aktuella personuppgifter och verifierade kontaktuppgifter. Detta för att exempelvis kunna återställa ditt lösenord i händelse av glömt lösenord.   

 3. Nyttjanderätt, Immateriella rättigheter

  1. Samtliga immateriella och andra rättigheter i eller avseende Användarkonto tillhör Snabborder, eller Snabborders licensgivare.

  2. Du erhåller genom accepterande av dessa villkor och registrerande av konto rätt att använda ditt Användarkonto endast i syfte att registrera ordrar i Butik. All annan användning är förbjuden och du får t.ex. inte dekompilera eller på annat sätt försöka utröna Användarkontos funktion, ”hacka” Användarkonto, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod eller på annat sätt förstöra eller försämra Användarkontos funktion eller använda Användarkonto på ett sådant sätt som kan utgöra ett brott mot lag eller för annat syfte den inte är avsedd att användas.

  3. Information som sparats i eller kopierats från Användarkonto får inte säljas eller distribueras i kommersiellt syfte. Inte heller får informationen redigeras eller kopieras till något dokument eller någon publikation, varken i elektronisk form eller i fysisk form, utan Snabborders skriftliga medgivande.

 4. Tillgänglighet

  1. Snabborder strävar efter att Användarkonto ska vara tillgänglig för användning vid alla tider. Snabborder åtar sig dock inte något ansvar vid otillgänglighet av eller felaktighet i Användarkonto. 

  2. Snabborder förbehåller sig rätten att när som helst ändra funktioner i Användarkonto eller avbryta åtkomst till eller permanent avbryta allt eller ditt användande av Användarkonto. 

 5. Personuppgiftsbehandling

  1. När du skapar ett konto kommer din e-postadress att registreras för att Snabborder ska kunna kontakta dig vid supportärenden och för att verifiera ditt konto. Du samtycker också till att Snabborder i syfte att framställa statistik får anonymisera all data som du loggar i Användarkonto. Anonymiseringen ska vara irreversibel.

  2. För ytterligare information om behandlingen av personuppgifter läs vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  1. Snabborder ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster, inkluderat men inte begränsat till, förlust av information eller data som inträffat på grund av användande eller otillgänglighet av eller felaktigheter i Användarkonto.

  2. Snabborder agerar endast som förmedlare av orderinformation och har inte access till, information om, eller ansvar för, den order användaren registrerar hos Butiken.

 7. Ändringar i Användarvillkoren

  1. Snabborder förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren för Användarkonto. En sådan ändring träder i kraft vid fortsatt användning av Användarkonto efter att nya villkor delgivits dig genom att de publicerats på Snabborder.se.

 8. Giltighetstid

  1. Din rätt att nyttja Användarkonto enligt dessa Användarvillkor gäller till dess du avslutar ditt konto varvid din rätt att nyttja Användarkonto upphör att gälla.

  2. Snabborder har dessutom rätt att när som helst utan särskilt skäl säga upp din rätt att nyttja Användarkonto.