Allmänna villkor

 1. Inledning

  1. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) avser tjänsten Snabborder.

 2. Definitioner

  1. I Avtalet har nedanstående definitioner följande innebörd:

   1. ”Avtalet” betyder det avtal som Kunden har ingått för att erhålla tillgång till Tjänsten inklusive dessa Allmänna Villkor.

   2. ”Accesspunkt” betyder den punkt där Tjänsten ansluts till ett allmänt elektroniskt nätverk.

   3. ”Dokumentationen” betyder dokumentation som Snabborder tillhandahåller avseende Tjänsten. Dokumentationen kan vara i tryckt form, i form av hjälpavsnitt i Programvaran eller hållas tillgänglig via Internet eller på annat sätt som Snabborder anger.

   4. ”Immateriella Rättigheter” betyder alla former av immateriella och industriella rättigheter såsom upphovsrätt, databasrättigheter, källkod, patent och patenterbara uppfinningar, registrerade och oregistrerade varumärken, know-how (oavsett om denna i sig kan utgöra patenterbar uppfinning eller ej), registrerade och oregistrerade mönster.

   5. ”Licensen” betyder den rätt som Snabborder upplåter till Kunden enligt Avtalet att använda Tjänsten och Programvaran.

   6. ”Programvaran” betyder den Programvara som Snabborder tillhandahåller som en tjänst över Internet och vilken utgör huvudkomponenten i Tjänsten.

   7. ”Tjänsten” betyder tjänsten Snabborder som beskrivs i Tjänstebeskrivningen och som tillhandahålls huvudsakligen via Programvaran.

   8. ”Tjänstebeskrivningen” betyder beskrivningen av Tjänsten som återfinns i Avtalet alternativt från tid till annan publiceras på Snabborders webbplats.

 3. Nyttjanderätt

  1. Kunden erhåller genom Avtalet en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke under- eller vidarelicensieringsbar, förutom såvitt uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor, och endast under Avtalets giltighetstid gällande licens att mot erläggande av avtalade avgifter använda Programvaran som en tjänst över Internet.

  2. Kunden ges endast tillgång att nyttja Programvaran som en tjänst över Internet och har således inte rätt att göra en egen installation av Programvaran (vare sig självt eller genom tredje part), eller på annat sätt förfoga över exemplar av Programvaran.

  3. Kundens rätt att nyttja Programvaran är begränsad till vad som uttryckligen anges i Avtalet.

  4. Kunden har inte rätt att:

   1. använda Tjänsten för andra syften än den är avsedd för enligt detta Avtal;

   2. tillhandahålla Tjänsten för användning av tredje man, t ex genom så kallad time sharing, som tjänst, genom servicebyrå-upplägg eller på annat sätt;

   3. dekompilera eller på annat sätt försöka utröna Programvarans funktion;

   4. ”hacka” Programvaran, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod (så kallad ”malware”) i Programvaran eller genom ett oproportionerligt antal anrop till de servrar som Programvaran tillhandahålls försvåra eller begränsa användning av Programvaran för tredje man.

 4. Support och Underhåll

  1. Snabborder utvecklar och uppdaterar Tjänsten löpande.

 5. Immateriella rättigheter

  1. Samtliga Immateriella Rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Tjänsten och Programvaran tillhör Snabborder, eller där så är tillämpligt, Snabborders licensgivare.

  2. Ingenting i detta Avtal ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Tjänsten, eller Programvaran.

  3. Data som Kunden bearbetar och som skapas av Programvaran som en följd av Kundens användning ska ägas av Kunden. Snabborder äger rätt att använda Kundens data i den utsträckning det krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Snabborder äger också rätt att utan begränsning använda information om processers funktioner, prestanda, kapacitet och annan statistik eller liknande uppgifter baserade på Tjänstens bearbetning av Kundens data.

 6. Rättighetsintrång

  1. Om Kunden erhåller krav från tredje man med påstående att Tjänsten eller Programvaran gör intrång i sådan tredje mans Immateriella Rättigheter åtar sig Snabborder att hålla Kunden skadeslöst från sådan tredje mans krav i anledning därav, förutsatt att

   1. Kunden omedelbart meddelar Snabborder att krav erhållits

   2. att Kunden ger Snabborder full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet

   3. att Kunden inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Snabborders möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet

   4. att Kunden i skälig utsträckning medverkar till Snabborders försvar eller förhandling avseende kravet. 

   Snabborders skyldighet att hålla Kunden skadeslös enligt denna punkt förutsätter även att Kunden har installerat samtliga uppdateringar som Snabborder gjort tillgängliga för Kunden och att Kunden endast har använt Tjänsten för dess avsedda syfte, i den mån skada annars inte hade uppkommit.

  2. Om Snabborder har mottagit krav enligt punkt 6.1 eller om Snabborder bedömer att risk för sådana krav föreligger, har Snabborder rätt att vidta någon av följande åtgärder:

   1. tillse att Kunden erhåller rätt att fortsätta nyttjandet av Tjänsten

   2. genomföra ändringar så att Tjänsten eller Programvaran inte längre kan anses göra intrång eller

   3. om varken 6.2.1 eller 6.2.2 kan åstadkommas på villkor som Snabborder bedömer skäliga, säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och avskära Kundens möjlighet att använda Tjänsten eller Programvaran.

  3. Kunden har inte rätt till ersättning om Snabborder vidtar åtgärd enligt 6.2.1 – 6.2.3 ovan, med undantag dock för att Kunden vid uppsägning enligt 6.2.3 ovan har rätt att erhålla del av erlagd avgift i retur med belopp som motsvarar den tid av innevarande avtalsperiod som Tjänsten eller Programvaran inte kan användas i förhållande till den tid för vilken ersättning har erlagts, dock maximalt femtio (50) procent av erlagd avgift.

  4. Om Snabborder erhåller krav från tredje man med påstående att Kundens data utgör intrång i tredje mans Immateriella Rättigheter kommer Kunden att hålla Snabborder skadeslös från sådant krav, förutsatt att 

   1. Snabborder omedelbart meddelar Kunden att krav erhållits

   2. att Kunden får full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet

   3. att Snabborder inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Kundens möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och

   4. att Snabborder i skälig utsträckning medverkar till Kundens försvar eller förhandling avseende kravet.

 7. Förberedelser, uppstart och tillhandahållande

  1. Snabborder ska lämna anvisningar till Kunden om de åtgärder som Kunden måste vidta för att kunna koppla upp sig mot Tjänsten och påbörja nyttjande av Tjänsten.

 8. Kundens ansvar

  1. Kunden ska lämna uppgifter för Snabborders arbete vid uppstart av Tjänsten, granska handlingar och meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Snabborder ska kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet.

  2. Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kundens hårdvara och Accesspunkten samt för att Kunden innehar den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Tjänsten, enligt anvisningar som lämnats av Snabborder.

  3. Kunden ska tillse 

   1. att Kundens data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, 

   2. att Kundens data är i överenskommet format, samt 

   3. att Kundens data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Programvaran eller Tjänsten.

  4. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Snabborder tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela Snabborder för det fall någon obehörig fått kunskap om sådan information.

 9. Särskilda villkor för Tjänsten

  1. För Tjänstens tillhandahållande gäller, utöver vad som må anges på annan plats i Avtalet, särskilt följande:

   1. De användaruppgifter och lösenord som används för att erhålla tillgång till Tjänsten är att anse som värdehandling och ska, om de nedtecknas, förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till Tjänsten.

   2. Snabborder ansvarar endast för Tjänsten fram till Accesspunkten.

   3. Snabborder har rätt att betrakta all användning av Tjänsten med Kundens användaruppgifter som behörig användning av Kunden, oavsett om sådan användning leder till kostnad för Kunden, såvida inte och till dess att Kunden skriftligen meddelar Snabborders support eller kundtjänst att Kunden misstänker att obehörig erhållit tillgång till Tjänsten eller Kundens lösenord. Det åligger Kunden att genast meddela Snabborders support eller kundtjänst om Kunden misstänker att så kan vara fallet och tillse att Kundens användaruppgifter spärras eller ändras.

 10. Avbrott och fel

  1. Snabborder ska verka för att Tjänsten är tillgänglig för Kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Snabborder har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av Kundens tillgång till Tjänsten för underhåll, för att skydda Tjänsten från obehöriga angrepp eller liknande eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Snabborder ska dock, så långt möjligt, informera Kunden om när sådana avbrott kan komma att äga rum.

  2. Fel föreligger när Tjänsten inte är i överensstämmelse med Tjänstebeskrivningen.

  3. Snabborder uppdaterar och vidtar felrättning löpande avseende Tjänsten.

  4. Om Kunden vill göra gällande fel i Tjänsten ska Kunden skriftligen meddela Snabborder snarast, dock senast femton (15) dagar, efter att felet uppdagats eller bort uppdagats, och lämna noggrann beskrivning av vari felet består. Snabborders ansvar för fel är begränsat till att vidta rimliga åtgärder för att inom skälig tid avhjälpa felet så att Tjänsten bringas i överensstämmelse med Tjänstebeskrivningen.

  5. Kunden har inte rätt till avdrag på avgiften eller annan ersättning eller skadestånd vid bristande tillgång till Tjänsten eller vid fel eller annat avbrott i Tjänsten.

 11. Begränsning av Tjänsten, förändringar

  1. För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Snabborder eller annan har Snabborder rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. Snabborder får i samband därmed inte vidta åtgärder som är längre gående än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsning av åtkomsten till Tjänsten.

  2. Snabborder har rätt att begränsa eller stänga av åtkomsten till Tjänsten för Kunden om Kunden bryter mot villkoren i detta Avtal.

  3. Snabborder har rätt att genomföra ändringar av Tjänsten. Kunden kan vara tvungen att införskaffa ny mjukvara, hårdvara eller annan utrustning till följd av sådana ändringar för att kunna fortsätta att använda Tjänsten. Kunden ska själv stå för kostnaden för sådan ny mjukvara, hårdvara eller annan utrustning, eller för annan kostnad i anledning av ändringen. Om Kunden åsamkas kostnad i anledning av ändringen, eller om Kunden åsamkas annan uppenbar nackdel av ändringen har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande till den dag ändringen träder ikraft. Kunden ska lämna sådant meddelande till Snabborder senast femton (15) dagar iefter att ändringen trätt ikraft. I annat fall löper Avtalet vidare och ändringen äger giltighet mellan Parterna.

 12. Ersättning

  1. För Kundens användning av Tjänsten och Programvaran ska Kunden erlägga avgifter som framgår från tid till annan på Fortnox integrationssida samt av Avtalet enligt de betalningsvillkor som framgår av Avtalet.

  2. Snabborder har rätt att förändra avgifterna under löpande avtalsperiod och med trettio (30) dagars varsel.

  3. Tjänstens abonnemang hanteras och faktureras helt av Fortnox. Snabborder har vid utebliven betalning rätt att utan föregående meddelande stänga av Kunden från att använda Tjänsten till dess att full betalning erlagts.

  4. Vid återkommande betalningsförseningar från Kundens sida har Snabborder rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet genom ett skriftligt meddelande till Kunden.

 13. Personuppgiftsbehandling

  1. Snabborder ska ha rätt att behandla personuppgifter avseende Kundens kontaktpersoner som Snabborder får del av inom ramen för Avtalet, inklusive namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med Snabborders behandling är att möjliggöra genomförande av Parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet såsom administration av avtalsförhållandet, informationslämning och annan kommunikation om Tjänsten. Personuppgifterna kommer att behandlas av Snabborder med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose Snabborders berättigade intresse av att administrera avtalsförhållandet med Kunden. Kunden är skyldig att se till att Kundens anställda vars personuppgifter behandlas av Snabborder fått information om Snabborders behandling av personuppgifter i enlighet med denna punkt.

 14. Statistik och anonymiserad data

  1. Snabborder har rätt att anonymisera samtlig data i Tjänsten. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter.

  2. All äganderätt till anonymiserat data tillfaller Snabborder som har rätt att bruka och lagra data utan begränsning i tiden.

  3. Snabborder äger även rätt att använda samtliga övriga data inom Tjänsten för statistiska ändamål.

 15. Ansvarsbegränsning

  1. Parts ansvar ska vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om tjugo (20) procent av avgiften för Tjänsten eller Programvaran per kalenderår, dock högst ett prisbasbelopp enligt social-försäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst. Part ansvarar inte för motpartens indirekta förluster, såsom utebliven vinst. För det fall skada har uppkommit som en följd av grov vårdslöshet eller uppsåt ska ingen ansvarsbegränsning äga tillämpning. Vidare ska inte någon ansvarsbegränsning äga tillämpning för brott mot licensbestämmelserna i punkt 5, för parts skyldighet att ersätta motparten vid intrång i tredje parts rättigheter enligt punkt 6 eller för brott mot sekretessförpliktelsen i punkt 16.

  2. Snabborder ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av Snabborders försumlighet att utföra säkerhetskopiering eller lagring enligt Tjänstebeskrivningen. Vid sådant ansvar ska Snabborder efter bästa förmåga och i den mån det är möjligt återställa förlorad data. Det sagda utgör Snabborders fulla ansvar för förlust av data.

  3. Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, skriftligen framställa krav på skadestånd till Snabborder senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

 16. Sekretess

  1. Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter till tredje man utlämna uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

  2. Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för den andra Parten.

 17. Uppsägning i förtid

  1. Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

   1. den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast trettio (30) dagar från att avtalsbrytande Part erhållit skriftligt meddelande från den andra Parten med begäran om rättelse;

   2. den andra Parten ställer in sina betalningar, beslutar om frivillig eller ofrivillig likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs (eller om annan ansöker Parten i konkurs) eller om Part på annat sätt kan anses vara på obestånd; eller

   3. återkommande betalningsförseningar föreligger i enlighet med punkten 13.3.

  2. Om Snabborder fattar beslut om att upphöra att erbjuda och tillhandahålla Tjänsten till marknaden har Snabborder rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av minst tre månaders varsel.

  3. Vid Avtalets upphörande ska om inte annat anges i huvudavtalsdokumentet, Kunden genast upphöra med all användning av Tjänsten och Programvaran.

  4. Vid Avtalets upphörande ska Snabborder, på Kundens begäran, förvara en backup av Kundens data, i tillämpliga fall, under en period av nittio (90) dagar från dagen för Avtalets upphörande och tillhandahålla assistans till Kunden med syfte att överföra sådan data i enlighet med Kundens instruktioner. Sådana tjänster tillhandahålls av Snabborder i enlighet med villkoren för Snabborders vid var tid gällande avtal för tjänster och under förutsättning av att Kunden erlägger vid var tid gällande avgifter till Snabborder. Begäran om att förvara backup ska inkomma från Kunden senast inom tretton (13) dagar från att Avtalet upphört.

 18. Force Majeure

  1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför partens kontroll och som Part inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valuta-restriktioner, epidemi, blockad, brand, översvämning, försening av leverantörer eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

  2. Det åligger Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt 18 att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

  3. Oavsett vad sägs om befrielse från påföljd i denna punkt 18 har Part rätt att utan påföljd säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre Parten om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt Avtalet försenas med mer än tre månader.

 19. Allmänt

  1. Ingen av Parterna äger rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andre partens skriftliga godkännande. Snabborder äger dock rätt att överlåta sina fordringar på Kunden till tredje part.

  2. Meddelanden under detta Avtal ska vara skriftliga.

  3. Snabborder har rätt att ändra och göra tillägg till Allmänna Villkor.

 20. Tvister och tillämplig lag

  1. Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

  2. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.